donderdag 10 december 2015

Wat vindt je in mijn blog

Hoera,
Mijn blog is van start.

Hurray, my blog has started, scroll down for the English version. For as far possible, I will always make a translation.  


Wat kun je verwachten?
Wat kun je verwachten op mijn blog? Heel veel uiteenlopende onderwerpen.

Tijdens mijn consulten met dieren, krijg ik veel (aan mijn beroep gelinkte vragen). Mensen vertellen over "vreemde" ervaringen, met dan uiteraard de vraag of ze dat echt hebben gezien of gevoeld. Want bij vrienden en kennissen, nee, daar kun je er niet mee aankomen, of over praten.
Bijvoorbeeld: Na het overlijden van hond of kat, hoort men ineens de hond trippelen in de keuken, of voelt men dat de kat op bed springt. Er is zelfs een afdruk in het dekbed. Verbeelding? Komt dat vaker voor?

Hoe gaat mijn beroep in zijn werk?Wat ziet een paranormaal therapeut nou precies. Is een paranormaal therapeut hetzelfde als een paragnost.

Wat is het verschil tussen een dierentolk en een paranormaal persoon, is het hetzelfde? En een paranormaal therapeut en energetisch therapeut? Er is verschil, maar best nog lastig om even uit te leggen.

Maar ook meer algemene onderwerpen.
Wij hebben bijv. via een stichting een hond verkregen. Ik ben in deze materie gedoken. Hoe gaat adoptie via een stichting in zijn werk en waar moet je op letten alvorens je een dier via een stichting neemt? Waar moet en stichting wettelijk aan voldoen? En jij, als adoptant ook?

En vele andere onderwerpen die ook mijn interesse hebben en een zekere relatie hebben met mijn werk.

Verhalen uit de praktijk
Ook komen er praktijkverhalen. Van moeilijke tot wat ik Mickey Mouse consulten noem.
Beschrijvingen van hele zeldzame ziektes bij dieren die ik ben tegengekomen, maar waarvan in de toekomst meer gevallen verwacht mogen worden, omdat het genetisch wordt doorgegeven.
Of gevallen, waar het antwoord zo voor de hand ligt, dat niemand erop komt.
Het zijn leuke en/of interessante voorbeelden, die dus ook nuttig kunnen zijn om te weten voor anderen.

Wichelroedelopen

Ik heb meerdere cursussen wichelroedelopen gedaan. Daarnaast pendel ik voer uit voor dieren (hooi, honden en kattenvoer) om te kijken wat het beste past bij een dier. Erg handig, als een hond een voedselallergie heeft. In plaats van eindeloos met een dieet van alles uit te sluiten, kan ik zo snel testen welk voer wel past. Ideaal en het werkt perfect, zoals vele jaren praktijk aan tonen.
Wichelroede lopen, aardstralen, hoe zit dat nou? Bijna nergens echt goede en duidelijke en vooral complete info te vinden, of je moet er voor betalen.
Ik ga hierover korte cursussen neerzetten met in ieder geval basis materiaal waar je zelf mee aan de slag kunt.
Vooral ook heel erg leuk om te leren als je al interesse hebt voor onze hunebedden en al die andere bijzondere en prehistorische gebouwen en natuurlijk gevormde steenformaties, die als magisch of heilig werden ervaren.

Vragen
Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt? Stuur een mail naar info@thillyruinen.nl en als ik er wat over kan zeggen, schrijf ik er een stukje over op mijn blog.

Info gratis, dus....
Ik ben voor info delen. Gratis.
Wees zo vriendelijk om de bron wel te vermelden.

Op mijn blog, deel ik dus mijn ervaringen en denkbeelden. En ervaringen van andere mensen, zoals mij zijn verteld. Het is niet DE waarheid. Het zijn mijn ervaringen en vragen en ervaringen van gewone mensen, net als jij en ik.
Omdat ik beroepsgeheim heb, zijn de namen van dieren, mensen en plaatsen gefingeerd en heb ik soms gekozen om niet het specifieke ras te vermelden, maar rasgroep aanduiding of aanverwant ras.


English version
My English will not be perfect, but I hope it is readible.

What can you aspect on my blog? A lot.


During my consults with animals, I get a lot of questions about linkted to my profession, that are not concerned about animals.

People tell about diverse subjects, often related though with my profession. People tell about "strange" experiences, with the question, was this real or not? They can't talk about it with friends.

F.e. ; After the passing away of a dog or cat, people still heard the dog tripple on the carpet, or felt the cat jumping on the bed as usual. Even saw an inprint on the duvet. Imagination? Does that occur more often by other people?

How does it work, my profession? What sees a psychic therapist/healer exactly. Is a psychic healer the same as aa clairvoyant/psychic person.

What is the difference between an animaltolk ans a paranormal therapist. And what is the difference betwee a psychic healer and an energetic healer?

There is a difference, but not so easy to explain.

But also more common subjects.
We have f.e. an imported dog via a foundation. I dove into this matter. How does adoption work an where to look at before you adopt an animal via a foundation? What is legal, which laws count for foundations to act legally and also, which for you as an adoptant of an animal? 


And many more subjects which have my interest and are related to my work.

Stories from my practice.
Ofcourse I have a lot of stories to tell, from my practice. Varying from difficult consultations, to what I like to call, Mickey Mouse consultations.
Describtions of rare illnesses that I encountered in my practice, from which we can expect more cases in the future, because they are passed on genetically.
Or cases, where the answers was so obvious, that no one thought of it.
Nice and hopefully interesting stories, who can also be of use for other people.

Dowsing
Over the ywears I followed several coursesfor dowsing. Beside that I work with a pendulum, to test food for animals (hay, dog- and cat food), to see which food suits the best. Very handy when an animal has a food allergy. In stead of endless exluding food through a diet, this is a very quick way to find out. Works perfect, proven by years of good results.

Dowsing, geopathic radiation, the ins and outs. It is difficult to find good and complete info about this subject, or you have to pay for it.
I will place short workshops and lectures, with at least the basic information you need to go and get started yourself.
It is really nice to learn, if you have a combined interest in hunebedden (dutch dolmens) and all kinds of other prehistoric buildings and natural formed stonformations, that are seen as magic or sacred.

Questions
Do you have a question that you would like to see answered? Send an email to info@thillyruinen.nl and if I can say something about it, I'll write a piece on my blog.

Info for free, so ...
I am absolutely for sharing info for free.
Be so kind to mention the source. 


On my blog, I will share my experiences and points of view. And experiences of other people, which they shared with my.
It is not THE truth. They are just my experiences and that of other ordinary people, just like you and me.. 


Because I have professional secrecy, the names of animal, people and places are fictitious and have instead of mentioning the real breed, choosen for an breed group or related breed.